Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING ROOI EN SNOEIBEDRIJF I.G. MARTINETTI & ZN

Rooi en snoeibedrijf I.G Martinetti & Zn, gevestigd aan de Rozemarijn 175, 2291GN in Wateringen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De heer I.G Martinetti, eigenaar/directeur, is binnen Rooi en snoeibedrijf verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Hij is bereikbaar per email via info@martinetti.nl of telefonisch op 0653411889.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Rooi en Snoeibedrijf I.G Martinetti verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• E-mails
• Telefoon- en of faxnummers
• BIC, SWIFT en of IBAN-nummers
• Btw-nummers
2. Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Rooi en Snoeibedrijf Martinetti verwerkt de onder punt 1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Opstellen van offertes
• Aangaan van een overeenkomst voor het leveren van onze diensten
• Facturatie
3. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Rooi en Snoeibedrijf Martinetti bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Persoonsgegevens Termijn Reden
Contactgegevens Gedurende onze dienstverlening
Facturen 7 jaar Verplicht
Financiële gegevens 7 jaar Verplicht
Fiscale gegevens 7 jaar Verplicht

4. Delen van persoonspersoonsgegevens met derden

Rooi en Snoeibedrijf I.G. Martinetti & Zn verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Rooi en Snoeibedrijf I.G. Martinetti & Zn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Op de website www.martinetti.nl gebruikt Rooi en Snoeibedrijf I.G Martinetti & Zn functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk om de website goed te kunnen laten functioneren. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn niet aan een individu te koppelen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

6. Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de persoonsgegevens-verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rooi en Snoeibedrijf I.G. Martinetti & Zn en heeft u het recht op persoonsgegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, persoonsgegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonspersoonsgegevens per email aan ons doorgeven op info@martinetti.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine rendabele zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, echter binnen vier weken, op uw verzoek. Rooi en Snoeibedrijf I.G. Martinetti & Zn wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonspersoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rooi en Snoeibedrijf I.G. Martinetti & Zn neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@martinetti.nl of telefoonnummer +31 641 500 239.